Contracten

Contract zoals arbeidscontract en koopovereenkomst

Wanneer twee partijen een overeenkomst met elkaar afsluiten, maken zij afspraken over ieders verplichtingen. Bij een koopovereenkomst zijn dit de afspraken over het te leveren product enerzijds en de te betalen koopprijs anderzijds. Dit principe geldt voor vrijwel alle contracten (huur, arbeidscontracten, aanneming van werk en dergelijke). Als een van partijen zijn verplichtingen niet of gedeeltelijk niet nakomt, dan is er sprake van wanprestatie als hem dit aan te rekenen valt. U kunt in een dergelijk geval:

  • uw eigen prestatie opschorten totdat de kwestie alsnog in orde komt;
  • uw wederpartij in gebreke stellen en nakoming vorderen;
  • eventueel schadevergoeding eisen;
  • bij de rechter ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Dit lijkt logisch en eenvoudig, maar in de praktijk valt het niet altijd mee. Het kan namelijk zijn dat uw wederpartij, in tegenstelling tot u, meent wel datgene geleverd te hebben wat is afgesproken of er kan sprake zijn van verborgen gebreken. Het kan ook moeilijk zijn om aan te tonen dat een prestatie niet voldoet aan de verwachtingen of er kan onduidelijkheid bestaan over de vraag wie er aansprakelijk is. Wij zien vaak dat partijen dan van alles proberen om gelijk te krijgen. Hierdoor ontstaan spanningen en (langdurige) relaties worden op de proef gesteld. De klassieke patstelling verhindert het zoeken naar een oplossing. De wijze waarop de kwestie besproken wordt, is dan ineens heel belangrijk geworden. In dergelijke gevallen kan onder begeleiding van een mediator gezamenlijk naar een oplossing worden gevonden.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.